11 jul 2005 02:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2005.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2005.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2005.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand juni bedroeg de federale staatsschuld 280,06 mrd EUR, zijnde : - 270,67 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 9,39 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 275,78 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 0,13 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een netto te financieren saldo voor de maand juni van 0,10 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 0,07 mrd EUR ; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,04 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand juni 2005 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : · Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,10 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. · Op 4 juni 2005 werd een nominaal bedrag van 0,12 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt : - Staatsbons op 5 jaar, met rentevoet 2,60 %, ten bedrage van nominaal 0,05 mrd EUR; - Staatsbons op 8 jaar, met rentevoet 3,00 %, ten bedrage van nominaal 0,07 mrd EUR. · De Staatsbons 916 en 917 (1998-2005) werden op eindvervaldag van 4 juni 2005 terugbetaald voor een bedrag van 0,41 mrd EUR. · Lineaire obligaties (OLO 283, eindvervaldag 15 mei 2006) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,11 mrd EUR. · De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2,33 mrd EUR. Eind juni 2005 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 87,9 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,5 % op het einde van de maand juni 2004. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,6 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,2 % op dezelfde datum van vorig jaar.