15 jul 2009 13:14

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2009 bedroeg de federale staatsschuld 322.352.645.330,96 EUR, zijnde :

- 321.752.900.572,42 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 599.744.758,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2009 bedroeg de federale staatsschuld 322.352.645.330,96 EUR, zijnde :

- 321.752.900.572,42 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 599.744.758,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 317.507.215.038,45 EUR. Dit is een vermeerdering met  389.383.872,96 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand juni van 387.536.589,41 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 2.462.148,46 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 614.864,91 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 317, met eindvervaldag 28 maart 2012.  De lening werd uitgegeven onder pari (99,614 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 3 jaar kreeg een rentevoet mee van 2,00 %.

- Op  4 juni 2009 werd een nominaal bedrag van 113.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

* Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 2,00 %, ten bedrage van nominaal 28.300.000,00 EUR;
* Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 2,75 %, ten bedrage van nominaal 34.000.000,00 EUR;
* Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 3,50 %, ten bedrage van nominaal 51.200.000,00 EUR.

- De Staatsbons 941 (4,90% 2001-2009), 948 (4,60% 2002-2007-2009)  en 964 (3,30% 2004-2009) kwamen op 4 juni 2009 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 379.951.600,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.610.019.986,61 EUR.

Eind juni 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 82,0 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9 % op het einde van de maand juni 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.