13 jul 2010 18:10

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2010 bedroeg de federale staatsschuld 340.061.506.640,24 EUR, zijnde :

- 339.622.455.183,99 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 439.051.456,25 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2010 bedroeg de federale staatsschuld 340.061.506.640,24 EUR, zijnde :

- 339.622.455.183,99 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 439.051.456,25 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 324.828.011.133,45 EUR. Dit is een vermeerdering met 30.236.752,64 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand juni van 39.970.962,72 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 70.854.829,58 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 647.114,22 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.949.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op  4 juni 2010 werd een nominaal bedrag van 45.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 2,20 %, ten bedrage van nominaal 16.000.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,00 %, ten bedrage van nominaal 29.500.000,00 EUR.

• De Staatsbons 949 (4,95% 2002-2010), 972 (2,60% 2005-2010)  en 985 (3,80% 2007-2010) kwamen op 4 juni 2010 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 237.600.400,00 EUR.
         
• De lening 1990-2010 van 500.000.000 USD werd op eindvervaldag van 28 juni 2010 terugbetaald voor een bedrag van 369.487.845,35 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 4.328.000.202,97 EUR.

Eind juni 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 84,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 82,0 % op het einde van de maand juni 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind juni vorig jaar.