13 jul 2011 17:48

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2011 bedroeg de federale staatsschuld 347.003.141.637,18 EUR, zijnde :

- 346.597.166.249,30 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 405.975.387,88 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2011 bedroeg de federale staatsschuld 347.003.141.637,18 EUR, zijnde :

- 346.597.166.249,30 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 405.975.387,88 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 337.244.620.445,26 EUR. Dit is een vermindering met  689.577.143,87 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand juni van 705.349.874,15 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 15.800.012,47 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 27.282,19 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2011 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 324, met eindvervaldag op 28 maart 2026. De lening werd uitgegeven onder pari (99,751 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 3.500.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 15 jaar kreeg een rentevoet mee van 4,50 %.

• De OLO FRN 311 werd op eindvervaldag van 22 juni 2011 terugbetaald voor een bedrag van 3.000.000.000,00 EUR.

• Op 4 juni 2011 werd een nominaal bedrag van 87.000.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet van 2,50 %, ten bedrage van nominaal 12.800.000,00 EUR;
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 3,25 %, ten bedrage van nominaal 27.800.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,75 %, ten bedrage van nominaal 46.400.000,00 EUR.

• De Staatsbons 957 (3,40% 2003-2011), 979 (3,55% 2006-2011)  en 997 (3,85% 2008-2011) kwamen op 4 juni 2011 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 348.295.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 1.000.869.744,58 EUR.

Eind juni 2011 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,3 % op het einde van de maand juni 2010. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.