13 jul 2012 17:48

Toestand van de schuld van de federale Staat eind juni 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind juni 2012 bedroeg de federale staatsschuld 372.344.142.948,95 EUR, zijnde :
- 371.969.990.795,54 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 374.152.153,41 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 353.725.646.929,88 EUR. Dit is een vermeerdering met 587.121.909,63 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) een netto te financieren saldo voor de maand juni van 589.247.997,64 EUR en van diverse technische factoren ten belope van -2.126.088,01 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.933.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven

• Op 4 juni 2012 werd een nominaal bedrag van 46.000.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 2,25 %, ten bedrage van nominaal 17.500.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,00 %, ten bedrage van nominaal 28.500.000,00 EUR.

• De Staatsbons 965 (3,80% 2004-2012), 986 (4,00% 2007-2012) en 1216 (2,00% 2009-2012) kwamen op 4 juni 2012 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 211.010.000,00 EUR

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte¬feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.029.075.132,96 EUR.

Eind juni 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,3 % op het einde van de maand juni 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.