09 apr 2009 17:47

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2009 bedroeg de federale staatsschuld 321.453.753.698,39 EUR, zijnde :

- 320.845.579.948,48 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 608.173.749,91 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 318.738.518.017,42 EUR. Dit is een vermeerdering met  7.076.044.478,65 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 7.336.036.643,76 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 259.754.199,12 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 237.965,99 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2009 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 316, met eindvervaldag 28 maart 2015.  De lening werd uitgegeven onder pari (98,818 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 6 jaar kreeg een rentevoet mee van 3,50 %.

- Er werd een bedrag van 317.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 2 maart 2009 (gebruikelijke aanbesteding van februari 2009).

- Op  4 maart 2009 werd een nominaal bedrag van 376.150.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 2,40 %, ten bedrage van nominaal 103.000.000,00 EUR;
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 3,10 %, ten bedrage van nominaal 151.500.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 3,75 %, ten bedrage van nominaal 121.650.000,00 EUR.

- De OLO 292 werd op eindvervaldag van 28 maart 2009 terugbetaald voor een bedrag van 18.762.419.400,00 EUR.

- De Staatsbons 939 (4,75% 2001-2009), 946 (4,40% 2002-2007-2009)  en 962 (3,10% 2004-2009) kwamen op 4 maart 2009 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 396.495.400,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 11.964.800.801,57 EUR.

Eind maart 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 78,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 83,9 % op het einde van de maand maart 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 98,0% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind maart vorig jaar.