10 feb 2012 17:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2010 bedroeg de federale staatsschuld 333.099.598.477,07 EUR, zijnde :

- 332.652.828.475,67 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 446.770.001,40 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2010 bedroeg de federale staatsschuld 333.099.598.477,07 EUR, zijnde :

- 332.652.828.475,67 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 446.770.001,40 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 326.842.116.700,83 EUR. Dit is een vermeerdering met 6.457.318.656,47 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 6.450.925.590,36 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 6.644.520,59 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 251.454,48 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 319, met eindvervaldag op 28 maart 2016. De lening werd uitgegeven onder pari (99,84 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 6 jaar kreeg een rentevoet mee van 2,75 %.

- De OLO 305 werd op eindvervaldag van 28 maart 2010 terugbetaald voor een bedrag van 8.848.000.000,00 EUR.

- Er werd een bedrag van 320.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 1 maart 2010 (gebruikelijke aanbesteding van februari 2010).

- Op  4 maart 2010 werd een nominaal bedrag van 87.200.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

* Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 2,50 %, ten bedrage van nominaal 33.500.000,00 EUR;
* Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,25 %, ten bedrage van nominaal 53.700.000,00 EUR.

- De Staatsbons 947 (4,70% 2002-2010), 954 (3,05% 2003-2008-2010)  en 970 (2,80% 2005-2010) kwamen op 4 maart 2010 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 260.736.600,00 EUR.

- De Schatkist heeft drie EMTN-leningen uitgegeven :

* EMTN 2010-2040 van 700.000.000,00 EUR met rentevoet van 3,90%;
* twee EMTN 2010-2015 met rentevoet van 2,75%, voor een totaal van 1.500.000.000 USD, onmiddellijk geswapt naar euro voor een bedrag van 1.114.776.135,28 EUR.
         
- De lening 1995-2010 van 75.000.000.000 JPY werd op eindvervaldag van 24 maart 2010 terugbetaald voor een bedrag van 610.649.731,31 EUR.
 
- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 8.091.924.483,93 EUR.

Eind maart 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 84,1 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 78,9 % op het einde van de maand maart 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,6 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 98,0 % eind maart vorig jaar.