14 apr 2011 16:49

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2011 bedroeg de federale staatsschuld 346.843.632.377,94 EUR, zijnde :

- 346.431.228.140,60 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 412.404.237,34 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2011 bedroeg de federale staatsschuld 346.843.632.377,94 EUR, zijnde :

- 346.431.228.140,60 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 412.404.237,34 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 337.361.340.424,54 EUR. Dit is een vermeerdering met  5.671.318.696,88 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 5.685.919.977,22 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 14.244.391,86 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 356.888,48 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2011 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 323, met eindvervaldag op 28 juni 2017. De lening werd uitgegeven onder pari (98,81 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 6 jaar kreeg een rentevoet mee van 3,50 %.

- De OLO 313 werd op eindvervaldag van 28 maart 2011 terugbetaald voor een bedrag van 10.988.000.000,00 EUR.

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.320.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- Op  4 maart 2011 werd een nominaal bedrag van 141.420.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

* Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet van 2,45 %, ten bedrage van nominaal 19.450.000,00 EUR;
* Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 3,20 %, ten bedrage van nominaal 62.720.000,00 EUR;
* Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,75 %, ten bedrage van nominaal 59.250.000,00 EUR.

- De Staatsbons 955 (3,60% 2003-2011), 978 (3,00% 2006-2011) en 994 (3,50% 2008-2011) kwamen op 4 maart 2011 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 323.075.000,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 8.155.769.424,99 EUR.

Eind maart 2011 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 84,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,1 % op het einde van de maand maart 2010. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,6 % eind maart vorig jaar.