18 apr 2012 16:55

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 
Eind maart 2012 bedroeg de federale staatsschuld 369.588.340.459,96 EUR, zijnde :
- 369.208.190.063,11 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 380.150.396,85 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 

Eind maart 2012 bedroeg de federale staatsschuld 369.588.340.459,96 EUR, zijnde :
- 369.208.190.063,11 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 380.150.396,85 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 356.098.275.700,22 EUR. Dit is een vermeerdering met 6.166.544.807,32 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :
- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 6.166.595.876,42 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 318.127,17 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 369.196,27 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

De evolutie van de schuld voor de maand maart 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 326, met eindvervaldag op 28 maart 2032. De lening werd uitgegeven onder pari (99,133 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 20 jaar kreeg een rentevoet mee van 4,00 %.

• De OLO 317 (OLO 2,00 % 30/06/2009 – 28/03/2012) werd op eindvervaldag van 28 maart 2012 terugbetaald voor een bedrag van 7.443.000.000,00 EUR.

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.654.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven

• Op 4 maart 2012 werd een nominaal bedrag van 59.280.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 2,35 %, ten bedrage van nominaal 29.900.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,10 %, ten bedrage van nominaal 29.380.000,00 EUR.

• De Staatsbons 963 (3,60% 2004-2012), 983 (3,70% 2007-2012) en 1213 (2,40% 2009-2012) kwamen op 4 maart 2012 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 314.700.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 2.381.935.753,66 EUR.

Eind maart 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,9 % op het einde van de maand maart 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind maart vorig jaar.