16 jun 2008 10:13

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind mei 2008 bedroeg de federale staatsschuld 290.804.395.375,32 EUR, zijnde:

- 290.155.467.466,58 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 648.927.908,74 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 281.990.670.424,70 EUR. Dit is een vermeerdering met  670.468.514,36 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
            
- een netto te financieren saldo voor de maand mei van 678.810.320,32 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 8.865.884,85 EUR;
- een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 524.078,89 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand mei 2008 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.497.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
    
- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.184.875.116,26 EUR.

Eind mei 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,8 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,8 % op het einde van de maand mei 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, zoals op dezelfde datum van vorig jaar.