17 jun 2009 11:35

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind mei 2009 bedroeg de federale staatsschuld 320.353.241.471,39 EUR, zijnde :

- 319.752.881.847,94 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 600.359.623,45 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 317.117.831.165,49 EUR. Dit is een vermeerdering met  694.436.908,11 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand mei van 880.972.590,26 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 186.510.563,78 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 25.118,37 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand mei 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.460.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven

- Er werd ook een bedrag van 28.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 4 mei 2009 (gebruikelijke aanbesteding van april 2009).

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 3.964.187.448,23 EUR.

Eind mei 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 81,1 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,8 % op het einde van de maand mei 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,1% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind mei vorig jaar.