15 jun 2012 15:47

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind mei 2012 bedroeg de federale staatsschuld 369.727.945.906,36 EUR, zijnde :
- 369.353.793.752,95 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 374.152.153,41 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 353.138.525.020,25 EUR. Dit is een vermeerdering met 1.694.473.851,43 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

  • een netto te financieren saldo voor de maand mei van 1.693.844.088,99 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 658.200,80 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 28.438,36 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand mei 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.389.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 945.949.392,28 EUR.

Eind mei 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,8 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,8 % op het einde van de maand mei 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind mei vorig jaar.