10 feb 2012 17:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind november 2010 bedroeg de federale staatsschuld 339.546.656.333,65 EUR, zijnde :
- 339.130.112.963,98 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 416.543.369,67 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind november 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind november 2010 bedroeg de federale staatsschuld 339.546.656.333,65 EUR, zijnde :
- 339.130.112.963,98 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 416.543.369,67 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 329.241.912.830,08 EUR. Dit is een vermeerdering met  3.592.074.645,67 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :
- een netto te financieren saldo voor de maand november van 3.528.786.206,05 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 63.315.162,71 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 26.723,09 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand november 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Er werd een bedrag van 17.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 1 november 2010 (gebruikelijke aanbesteding van oktober 2010).

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte¬feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 1.472.063.788,10 EUR.

Eind november 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,1 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 83,6 % op het einde van de maand november 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind november vorig jaar.