14 nov 2008 14:31

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind oktober 2008 bedroeg de federale staatsschuld 305.947.288.716,81 EUR, zijnde :

- 305.332.667.884,15 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 614.620.832,66 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 295.067.405.433,10 EUR. Dit is een vermeerdering met  5.316.577.114,42 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand oktober van 5.153.896.676,44 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 168.076.990,50 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 5.396.552,52 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand oktober 2008 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.092.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.275.384.487,76 EUR.

Eind oktober 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 80,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,7 % op het einde van de maand oktober 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van het uitstaande bedrag, zoals op dezelfde datum van vorig jaar.