15 okt 2004 02:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2004.

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand september bedroeg de federale staatsschuld 275,80 mrd EUR, zijnde: - 271,32 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 4,48 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 266,91 mrd EUR. Dit is een vermeerdering met 4,27 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een netto te financieren saldo voor de maand september van 4,29 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van - 0,04 mrd EUR ; - een vermeerdering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,02 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand september 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : Op 4 september 2004 werd een nominaal bedrag van 0,22 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt : - Staatsbons op 5 jaar, met rentevoet 3,15 %, ten bedrage van nominaal 0,10 mrd EUR; - Staatsbons op 8 jaar, met rentevoet 3,65 %, ten bedrage van nominaal 0,12 mrd EUR. Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,17 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Lineaire obligaties (OLO 273, eindvervaldag 31 maart 2005 ; OLO 275, eindvervaldag 15 oktober 2004) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 1,09 mrd EUR. De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 3,12 mrd EUR. Eind september 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,8 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,8 % op het einde van de maand september 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,6 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,8 % op dezelfde datum van vorig jaar.