14 okt 2009 11:58

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind september 2009 bedroeg de federale staatsschuld 325.097.583.472,24 EUR, zijnde :

- 324.641.276.227,31 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 456.307.244,93 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind september 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind september 2009 bedroeg de federale staatsschuld 325.097.583.472,24 EUR, zijnde :

- 324.641.276.227,31 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 456.307.244,93 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 321.015.532.441,33 EUR. Dit is een vermeerdering met 4.449.762.479,31 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand september van 4.437.609.286,36 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 14.368.372,88 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.215.179,93 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Op  4 september 2009 werd een nominaal bedrag van 90.000.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 2,75 %, ten bedrage van nominaal 40.000.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 3,40 %, ten bedrage van nominaal 50.000.000,00 EUR.

• De Staatsbons 943 (4,75% 2001-2009), 950 (3,85% 2002-2007-2009) en 966 (3,15% 2004-2009) kwamen op 4 september 2009 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 273.505.200,00 EUR.

• De Schatkist heeft een EMTN lening van 1.000.000.000 USD tegen de rentevoet van 2,875 % uitgegeven. Deze lening werd onder pari (99,536 %) uitgegeven. Hij werd door een off-market swaps gedekt. Wegens de rentevoetschommelingen hebben de tegenpartijen een supplementair bedrag (upfront) van 4.640.000 USD ten opzichte van de leningsopbrengst gestort, zodat het totaal nominaal bedrag in de Rijkskas gestort werd.

• De Schatkist heeft een EMTN lening van 250.000.000 USD tegen de rentevoet van 2,65 % en tegen pari uitgegeven, onmiddellijk geswapt naar euro voor een bedrag van 170.473.918,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 4.289.542.561,27 EUR.

Eind september 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 82,7 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 82,8 % op het einde van de maand september 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind september vorig jaar.