17 sep 2013 17:18

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van augustus 2013.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind augustus 2013 bedroeg de federale staatsschuld 381.472.722.091,92 EUR, zijnde :
- 381.142.344.254,62 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 330.377.837,30 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 360.223.855.204,12 EUR. Dit is een vermindering met 134.187.932,44 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand augustus van 131.246.380,31 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 414.627,19 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 16.056.179,32 EUR;
- een vermindering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 12.700.000,00 EUR.
      

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand augustus 2013 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een be drag van 6.833.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Via de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 5 augustus 2013 werd een bedrag van 280.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 6.141.131.973,43 EUR.

• Overeenkomstig artikel 129, hoofdstuk 10 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling werden de eeuwigdurende schulden op de 1ste augustus 2013 vervroegd terugbetaald voor een bedrag van 38.890.374,88 EUR.

 

Eind augustus 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,5 % op het einde van de maand augustus 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind augustus vorig jaar.