21 mrt 2013 10:57

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van februari 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind februari 2013 bedroeg de federale staatsschuld 371.857.029.735,12 EUR, zijnde :

371.503.375.098,81 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

353.654.636,31 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 359.705.498.657,88 EUR. Dit is een vermeerdering met 2.535.309.313,42 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een netto te financieren saldo voor de maand februari van 2.526.546.968,16 en van diverse technische factoren ten belope van 12.459.318,90 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 696.973,64 EUR.
  • een verhoging van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 3.000.000,00 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand februari 2013 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 329, met eindvervaldag op 22 juni 2018. De lening werd uitgegeven onder pari (99,762 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 5 jaar kreeg een rentevoet mee van 1,25 %.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 406.218.633,19 EUR.

Eind februari 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,7 % op het einde van de maand februari 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind februari vorig jaar.