18 mrt 2014 11:20

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van februari 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind februari 2014 bedroeg de federale staatsschuld 384.625.814.161,02 EUR, zijnde :
- 384.303.996.288,24 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 321.817.872,78 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 366.235.120.545,31 EUR. Dit is een vermeerdering met 3.120.436.257,52 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand februari van 3.117.808.007,29 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 6.354.055,51 EUR.
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 725.805,28 EUR.
- een vermeerdering van de kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector, ten belope van 3.000.000,00 EUR.   


De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand februari 2014 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver-meld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4.035.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.492.884.530,76 EUR.

 


Eind februari 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,6 % op het einde van de maand februari 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind februari vorig jaar.