20 feb 2013 16:26

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van januari 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind januari 2013 bedroeg de federale staatsschuld 368.912.501.788,51 EUR, zijnde:

368.558.150.178,56 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

354.351.609,95 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit en kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector) bedroeg 356.815.837.734,51 EUR. Dit is een vermeerdering met 1.895.297.707,28 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een netto te financieren saldo voor de maand januari van 1.919.655.252,90 en van diverse technische factoren ten belope van -24.357.545,62 EUR;
  • een vermeerdering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 3.875.130,03 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand januari 2013 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 328, met eindvervaldag op 22 juni 2023. De lening werd uitgegeven onder pari (99,009 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 10 jaar kreeg een rentevoet mee van 2,25 %.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.847.665.134,23 EUR.

Eind januari 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,6 % op het einde van de maand januari 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99.7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,8 % op het eind januari vorig jaar.