15 apr 2015 13:09

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van maart 2015

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind maart 2015 bedroeg de federale staatsschuld 395.776.769.412,78 EUR, zijnde :
- 395.475.080.113,71 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 301.689.299,07 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 382.967.001.291,98 EUR. Dit is een vermeerdering met 6.442.580.734,68 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 6.420.945.315,67 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 22.075.529,30 EUR. 
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 440.110,29 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2015 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.502.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op 4 maart 2015 werd een nominaal bedrag van 3.491.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 0,30%, ten bedrage van nominaal 649.000,00 EUR;
- Staatsbon op 10 jaar, met rentevoet van 0,60%, ten bedrage van nominaal 2.842.000,00 EUR.

• De OLO 23 (8% OLO 28/03/1995 – 28/03/2015) werd op eindvervaldag van 28 maart 2015 terugbetaald voor een bedrag van 6.220.187.157,66 EUR.

• De OLO 56 (3,50% OLO 24/03/2009 – 28/03/2015) werd op eindvervaldag van 28 maart 2015 terugbetaald voor een bedrag van 9.785.000.000,00 EUR.

• De Staatsbons 984 (4,00% 2007-2015) en 1223 (2,50% 2010-2015) kwamen op 4 maart 2015 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 72.280.000,00 EUR.


• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 3.850.106.434,28 EUR.


Eind maart 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,4 % op het einde van de maand maart 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind maart vorig jaar.