19 okt 2012 17:06

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van september 2012.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
 
Eind september 2012 bedroeg de federale staatsschuld 367.624.898.643,99 EUR, zijnde :
- 367.270.320.418,09 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 354.578.225,90 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

 

Eind september 2012 bedroeg de federale staatsschuld 367.624.898.643,99 EUR, zijnde :
- 367.270.320.418,09 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 354.578.225,90 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 355.130.979.010,29 EUR. Dit is een vermeerdering met 5.409.629.392,26 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

 - een netto te financieren saldo voor de maand september van 5.421.269.276,09 EUR en van diverse technische factoren ten belope van -9.014.223,58 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.625.660,25 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

 • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 6.887.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op 4 september 2012 werd een nominaal bedrag van 22.300.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven. Het betreft een Staatsbon op 8 jaar met een rentevoet van 2,10%
• De Staatsbons 967 (3,65% 2004-2012) en 989 (4,10% 2007-2012) kwamen op 4 september 2012 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 158.325.000,00 EUR

• De OLO 298 (5,00 % 24/01/2002 – 28/09/2012) werd op eindvervaldag van 28 september 2012 terugbetaald voor een bedrag van 12.757.000.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 11.329.055.149,76 EUR.

 

Eind september 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,3 % op het einde van de maand september 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind september vorig jaar.