14 okt 2014 17:13

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van september 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind september 2014 bedroeg de federale staatsschuld 380.742.687.359,80 EUR, zijnde :

380.434.742.479,91 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

307.944.879,89 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 371.127.126.155,35 EUR. Dit is een vermeerdering met 3.934.370.469,21 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een netto te financieren saldo voor de maand september van 3.937.452.940,89 EUR en van diverse technische factoren ten belope van -309.231,03 EUR.
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.773.240,65 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2014 betreft, kunnen volgende bijzonderheden ver¬meld worden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.719.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • Op 4 september 2014 werd een Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,00% uitgegeven ten bedrage van nominaal 9.760.000,00 EUR.
  • De OLO 303 (4,25% OLO 28/01/2004 – 28/09/2014) werd op eindvervaldag van 29 september 2014 terugbetaald voor een bedrag van 12.828.915.000,00 EUR.
  • De Staatsbons 1219 (2,75% 2009-2014) en 1237 (2,35% 2011-2014) kwamen op 4 september 2014 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 41.695.000,00 EUR.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 11.437.171.583,84 EUR.

Eind september 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,0 % op het einde van de maand september 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.