11 jan 2019 12:28

Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën toevoegt aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Het ontwerp voegt de administrateur-generaal van de Thesaurie toe aan het koninklijk besluit van 2 juni 2015, waarin de niet-permanenten leden van het Coördinatiecomité worden opgesomd. Deze toevoeging verduidelijkt dat de administrateur-generaal kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Coördinatiecomité en de in haar schoot opgerichte overlegplatformen.

De Thesaurie staat in voor de wettelijke en administratieve uitvoering van de financiële beperkende maatregelen die in België van kracht zijn.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid