15 jan 2010 11:28

Toezicht op de financiële sector

Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen

Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen

De ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders voorlegde over de oprichting van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen (*). Het gaat om een overgangsfase, waarna al de bevoegdheden van de prudentiële controle volgens het zogenaamde twinpeaksmodel in de Nationale Bank van België worden geïntegreerd.
  
Het comité wordt een autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het wordt gevormd door de directieleden van de NBB en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). 
Het comité moet toezien op de bescherming van de stabiliteit van het fianciële stelsel en krijgt de exclusieve bevoegdheid te beslissen over het prudentiële toezicht op de systemische instellingen. Daarnaast zal het ook de strategische beslissingen van die instellingen moeten goedkeuren. 

Ten slotte worden ook de bevoegheden van de CBFA voor de bescherming van de consumenten versterkt. 

(*) wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organieke statuut van de NBB, en houdende diverse bepalingen.