26 apr 2024 17:37

Transparantie over premies voor arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed betreffende de transparantie over premies voor arbeidsongevallen.

Het doel is om artikel 49quater van de arbeidsongevallenwet, dat het bonus-malussysteem invoerde, te vervangen door het transparantieprincipe. De arbeidsongevallenverzekering wordt berekend op basis van verschillende elementen waarmee het premiebedrag individueel aan elke verzekeringnemer kan worden aangepast. De vaststelling en de evolutie van de premie voor arbeidsongevallen hangt bijvoorbeeld af van de grootte van de onderneming, de schadestatistieken en de door de verzekerde werkgever genomen preventiemaatregelen.

Het doel van het transparantieprincipe is dus om werkgevers die een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, te informeren over de gehanteerde criteria, zodat ze zich een correct en adequaat beeld kunnen vormen van de factoren die hun verzekeringspremie beïnvloeden. Het is eveneens de bedoeling om de werkgevers ervan bewust te maken dat ze de factoren kunnen beïnvloeden die bij de berekening van hun premie in aanmerking worden genomen, vooral omdat hun schadehistoriek over het algemeen alsook hun preventie-inspanningen in aanmerking worden genomen. Dit kan er indirect toe leiden dat een werkgever preventie in zijn onderneming aanmoedigt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 49quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971