09 jun 2017 15:54

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen van exportkredieten en nieuw instrument voor de ondersteuning van de export van innovatieve producten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem drie aanvragen goed voor de tussenkomst van Finexpo in het kader van exportkredieten alsook een nieuw instrument voor de ondersteuning van de export van innovatieve producten die ontwikkeld worden door kmo's.

Die aanvragen hebben betrekking op:

  • de intreststabilisatie voor de verkoop en de levering van 10 weefmachines aan El Salvador
  • de intreststabilisatie voor de uitvoering van werken in het kader van de strijd tegen kusterosie in Benin 
  • een gift voor technische assistentie in het kader van een project voor de levering en de installatie van dompelpompen in Soedan.

Finexpo wil ook een nieuw instrument creëren om de steun aan de Belgische export te optimaliseren. De nadruk ligt op de ondersteuning van Belgische kmo’s die een innovatief product voor de eerste maal exporteren. De projecten zelf dienen zich te situeren in een ontwikkelingsland met lage en middelmatige inkomens en de steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde project. De klant dient een overheidsinstelling te zijn. De uitgaven voor dit instrument kunnen enkel gebeuren binnen de budgettaire ruimte waarover Finexpo beschikt bij de FOD Buitenlandse Zaken. De beslissingsprocedure verloopt zoals bij de bonificaties, de giften en de technische assistentie.

Ter herinnering: Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten. Ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.