16 nov 2018 18:04

Tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Dit beheerscontract is het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO-wet). Deze wet wordt gewijzigd door de wet die op 18 oktober 2018 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd aangenomen en na de bekrachtiging en de afkondiging door de Koning eerstdaags in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd.
Het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en BIO werd afgesloten op 1 april 2014 en eindigt op 31 maart 2019.
Het tweede beheerscontract, dat een looptijd van vijf jaar heeft, werd op voorstel van de raad van bestuur volledig geherstructureerd en sterk vereenvoudigd. Het is tevens in lijn met de recente wetswijziging van de BIO-wet. Dit houdt onder meer in dat de nadere regels voor investeringen gefinancierd met kapitaalsubsidies worden bepaald. In het budget ontwikkelingssamenwerking wordt hiervoor over de duur van het beheerscontract 50 miljoen euro voorzien.  Door de huidige wetswijziging zal het mogelijk zijn voor BIO om opdrachten voor derden uit te voeren. De Belgische Staat zal aan BIO eveneens speciale opdrachten kunnen toewijzen.  

Verder werd waar mogelijk overeenstemming gezocht met de bepalingen van het beheerscontract van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Zoals voor Enabel, werd een charter voor de bestuurder van BIO als bijlage bij het beheerscontract gevoegd.  Het ontwerp van beheerscontract bevat naast de algemene bepalingen de bijzondere regels en voorwaarden volgens dewelke BIO haar maatschappelijk doel uitvoert. De kernopdracht van BIO blijft de bijdrage tot de duurzame menselijke ontwikkeling in haar interventielanden. BIO doet dit door de privésector te ondersteunen via rechtstreekse en onrechtstreekse investeringen in haar doelondernemingen. 

De bepalingen over de organisatie en het beheer bevatten onder meer de operationele doelstellingen die BIO moet halen. De regels inzake samenwerking en synergie tussen de actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid werden uitgebreid en aangescherpt. Voor de duur van het beheerscontract voorziet het budget van het Belgische ontwikkelingsbeleid 60 miljoen euro in inbrengen buiten kapitaal. De subsidies die BIO zal kunnen verstrekken bedragen over de duur van het beheerscontract 10 miljoen euro. Voor elk van de bedragen, ook voor de kapitaalsubsidies, wordt een maximaal budget per jaar voorzien.

Het ontwerp bevat tot slot de bepalingen inzake rapportering en de parameters voor de toetsing van het beheerscontract door de raad van bestuur en de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Een adequaat evenwicht tussen het personeelsbeleid en de rentabiliteit van BIO werd als nieuwe parameter toegevoegd.  

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.