07 okt 2016 16:19

Tweede halfjaarlijks opvolgingsverslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akte van het tweede halfjaarlijks opvolgingsverslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Het opvolgingsverslag vestigt de aandacht op de verwezenlijkte vooruitgang over de integratie van de genderdimensie in meerdere federale beleidslijnen. Zo werd bijvoorbeeld inzake arbeid de genderdimensie in rekening genomen in onderzoeken over psychosociale risico's en in de uitwerking van de loopbaanrekening. De aandacht werd ook op deze dimensie gevestigd in de publicaties van de FOD Economie en zal ook versterkt worden in de enquêtes die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Op het niveau van het departement Binnenlandse Zaken werden meerdere initiatieven genomen om de genderdimensie te integreren in de strijd tegen radicalisering en in de rekruteringscampagnes van de brandweer. Inzake gezondheid werd aan het RIZIV gevraagd een screening uit te voeren van de bijsluiters van geneesmiddelen die slechts voor één van de geslachten wordt terugbetaald.

Wat justitie betreft werd er een afdeling geopend bestemd voor geïnterneerde vrouwen die risico's lopen. Gender werd geïntegreerd in de nieuwe samenwerkingsprogramma's van ontwikkelingssamenwerking evenals in meerdere bilaterale en multilaterale contacten. De ongelijkheden tussen mannen en vrouwen inzake toegang en gebruik van ICT werden zichtbaar gemaakt in de laatste Barometer van de informatiemaatschappij. De POD Maatschappelijke Integratie heeft een focus 'Mannen en vrouwen bij het OCMW' gepubliceerd. Inzake mobiliteit, zullen er initiatieven genomen worden om ervoor te zorgen dat de NMBS en Infrabel eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen identificeren en daar rekening mee houden bij hun activiteiten. In het kader van het asiel- en migratiebeleid werden er heel wat concrete maatregelen genomen om de opvang van vrouwen te verbeteren en om hen te beschermen tegen de gewelddaden waarvan ze vaak het slachtoffer zijn.

De ministerraad keurde op 10 juli 2015 het federaal plan gender mainstreaming goed. De bedoeling van dit plan is om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de maatschappij te versterken door rekening te houden met de situatieverschillen tussen mannen en vrouwen (de genderdimensie) in de beleidslijnen van de regering. Het plan bevat een collectief engagement van de regering over gender mainstreaming en meer specifieke engagementen van de verschillende regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in 75 beleidslijnen.