01 sep 2023 15:12

Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke de tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, alsook een ontwerp van koninklijk besluit, goed.

De clausule bepaalt het kader voor de terugbetaling van de prestatie ‘Medicatienazicht’ en legt de vergoeding ervan vast. Het ontwerp van koninklijk besluit kent het honorarium toe voor diezelfde prestatie.

De prestatie is een ‘Goed Gebruik van Geneesmiddelen’ (GGG), een gepersonaliseerde begeleiding of opvolging door de huisapotheker in overleg met de patiënt en de behandelende arts. Het beoogt de optimalisering van de medicamenteuze behandelingen en het multidisciplinair overleg, en is bedoeld voor patiënten die in de loop van de laatste twaalf maanden vijf of meer vergoedbare geneesmiddelen chronisch innamen. Zij kunnen elke 2 kalenderjaren in aanmerking komen voor een vergoedbaar medicatienazicht.

Voor de patiënt is de prestatie kosteloos, de vergoeding voor de apothekers bedraagt 95,40 euro inclusief BTW.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst van 1 januari 2022 tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51, §1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek. (Medication Review)