02 sep 2005 17:00

Tweetalige adjuncten

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten (FOD) wijzigt.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten (FOD) wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

In de federale overheidsdiensten heeft de wet (**) tot wijziging van de wetten over het gebruik van talen in bestuurszaken (***) onder meer het tweetalig kader afschaft. Ook de verplichting om een wettelijk tweetalige ambtenaar toe te voegen aan een eentalige chef van een afdeling is afgeschaft. De wet voerde ook de verplichte functionele tweetaligheid in voor de houders van bepaalde functies. Die laatste verplichting houdt in dat de houders van deze functies voor een examencommissie bij SELOR het bewijs leveren van hun functionele kennis van de tweede taal. Het programma van dat examen en de samenstelling van de examencommissie dient na overleg in de Ministerraad in een koninklijk besluit vastgelegd te worden volgens het artikel 43ter, §7 van de gecoördineerde wetten. Maar dat artikel zal pas in werking treden, wanneer een koninklijk besluit zijn datum van inwerkingtreding bepaalt. Dat is nog niet gebeurd. In afwachting moet de eenheid van rechtspraak en de evaluatietaak verzekerd worden. Daarom had de Ministerraad een koninklijk besluit (****) genomen dat de mogelijkheid biedt om als overgangsmaatregel de afdelingen aan te wijzen die de eenheid van rechtspraak verzekeren en dat aan de eentalige chefs van deze afdelingen een tweetalige adjunct toevoegt, die in het bezit is van een getuigschrift van talenkennis. De overgangsmaatregel eindigt op 31 december 2005. Aangezien het koninklijk besluit dat artikel 43 zal uitvoeren niet binnen korte tijd wordt uitgevaardigd, beslist de Ministerraad het koninklijk besluit (*) te verlengen. Het voorstel heeft als resultaat dat men jaarlijkse vergoedingen (5.784,82 euro aan 100%) zal uitbetalen aan de tweetalige adjuncten die aangewezen werden. Het ontwerp wordt aan de vakorganisaties voorgelegd. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. (*) van 16 mei 2003. (**) van 12 juni 2002. (***) gecoördineerd op 18 juli 1966. (****) op 16 mei 2003 (Staatsblad van 13 juni 2003).