03 okt 2008 12:24

Tweetaligheidspremie

Verhoging van de tweetaligheidspremie in federale openbare ambt

Verhoging van de tweetaligheidspremie in federale openbare ambt

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de tweetaligheidspremie voor personeelsleden van het federale openbare ambt verhoogt.

Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voert het sectoraal akkoord 2007-2008 uit en past de toekenning en de bedragen aan die sinds 1991 niet meer waren verhoogd. Voortaan hangt de premie af van de moeilijkheidsgraad van het examen en van het niveau van het personeelslid.

Voor personeelsleden van niveau B, C en D worden de premies 20, 35, en 65 euro afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het examen (niet-geïndexeerd - ze worden gekoppeld aan de spilindex 138,01). Voor personeelsleden van niveau A worden de bedragen 30, 50 en 80 euro,  afhankelijk van het examen (niet geïndexeerd). De verhoging gaat in op 1 december 2008.

De herziening van het systeem moet de tweetaligheid binnen de federale openbare diensten bevorderen, wat uiteraard ook de dienstverlening aan de burger en de goede werking van de diensten ten goede komt.