03 dec 2010 11:08

Twin Peaks

Evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector naar een bipolair model, "Twin Peaks"- model genoemd

Evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector naar een bipolair model, "Twin Peaks"- model genoemd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd rond de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. Het ontwerp heeft als doel de toezichtsarchitectuur van de Belgische financiële sector te laten evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel naar een bipolair model, het "Twin Peaks"-model genoemd. Dit bipolaire model moet, op structureel gebied, gestalte geven aan de twee hoofddoelen van het financiële toezicht:

  • de macro- en micro-economische stabiliteit van het financiële stelsel
    handhaven, onder de verantwoordelijkheid van de Nationale
    Bank van België (NBB);
  • een loyale, billijke en professionele behandeling van de cliënten (gedragsregels) waarborgen, onder de verantwoordelijkheid van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Op deze wijze zal de toezichtsarchitectuur van de financiële sector in België in lijn
liggen met de vooruitzichten die zich thans aftekenen in Europa, en in het bijzonder in de eurozone.

De implementatie van het Twin Peaks-model houdt in dat het individuele prudentiële toezicht op de actoren van het financiële stelsel die cliëntengelden mogen aanhouden, wordt overgedragen van de CBFA naar de NBB. De Bank zal die nieuwe bevoegdheid uitoefenen naast het macro-economische toezicht. 

De CBFA zal haar actieterrein moeten uitbreiden naar het toezicht op de naleving van de gedragsregels waaraan de financiële tussenpersonen onderworpen zijn teneinde een loyale, billijke en professionele behandeling van hun cliënten te waarborgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de toepassing van dit Twin Peaks-model, dat de herziening van niet minder dan 25 wetten en een aantal van hun
uitvoeringsbesluiten vergt.

(*) tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.