21 nov 2008 12:21

Uitbetaling kinderbijslag in het federaal openbaar ambt

Regeling van de uitbetaling van de kinderbijslag aan personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Regeling van de uitbetaling van de kinderbijslag aan personeelsleden van het federaal openbaar ambt

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitbetaling van kinderbijslag aan bepaalde categorieën van personeel van het federaal openbaar ambt wijzigt (*).

Het ontwerp past het stelsel van kinderbijslagen in de openbare sector aan dat van de privésector aan. Daarom wijzigt het de regels van de uitbetaling zodat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers zijn werkwijze niet fundamenteel moet veranderen indien de dienst de bijslag voor de diensten van het federaal openbaar ambt moet uitbetalen. Momenteel is het de centrale dienst der vaste uitgaven die de kinderbijslagen uitbetaalt. 

De wijzigingen:

  • regelen de rechtstreekse betaling van de kinderbijslag aan de rechthebbende zonder dat hij of zij een aanvraag moet doen
  • regelen de betaling tot de tiende dag na de maand waarvoor de kinderbijslag geldt
  • schrapt de mogelijkheid om de kinderbijslag vervroegd uit te betalen
  • kent de kinderbijslag niet ambtshalve meer toe voor kinderen jonger dan 21 jaar. Het algemene stelsel van de werknemers wordt hier toegepast, namelijk de ambtshalve toekenning tot 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.

 De wijzigingen gelden vanaf 1 december 2008.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel en voor de personeelsleden van het operationeel kader van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie.