28 apr 2023 16:42

Uitbouw van de eBox - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox. Daarnaast wordt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden en modaliteiten regelt voor het gebruik van de eBox.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, de Nationale Arbeidsraad en de Gegevensbeschermingsautoriteit, omvat de volgende krachtlijnen :

  • het antwoord van burgers en ondernemingen op een eBoxbericht van een overheidsinstantie wordt wettelijk verankerd
  • het wordt mogelijk voor de verleners van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende verzending om in een eerste fase notificaties te sturen naar burgers en ondernemingen
  • de houders van een ondernemingsnummer kunnen worden verplicht hun eBox te gebruiken, maar niet voor 1 januari 2025
  • de overheidsinstanties die een groot aantal aangetekende zendingen versturen, zullen zich aansluiten op de eBox op een datum te bepalen door de Koning
  • de rechtsgevolgen van de elektronische verzending van berichten via de eBox worden nauwkeuriger bepaald
  • het tijdstip van elektronische verzending en ontvangst van een eBoxbericht alsook de aanvang van een termijn worden als aanvullend recht bepaald
  • het nemen van maatregelen om de kans dat naar de eBox gestuurde berichten daadwerkelijk worden gelezen, zo groot mogelijk te maken

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 6, vierde en vijfde lid, en 13 van de wet van 27 februari 2019 inzake elektronische uitwisseling van berichten via eBox