03 mrt 2016 12:19

Uitbreiding delegatie van bevoegdheden Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed met een uitbreiding van de delegatie van bevoegdheden van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Dit voorontwerp van wet wijzigt de Vreemdelingenwet, de wet van 15 december 1980, door de delegatie van bevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uit te breiden. Tot nu toe kan de Commissaris-generaal, voor specifiek in de wet vermelde bevoegdheden, delegatie geven aan zijn adjuncten. De wetswijziging zorgt er nu voor dat de Commissaris-generaal deze delegatie kan uitbreiden naar de personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) die minimaal tot de A3-klasse behoren of tijdelijk deze functie waarnemen om bepaalde, in de wet vermelde beslissingen, te nemen in individuele asieldossiers.

Deze wijziging komt er om een efficiënte leiding van het CGVS, een doelmatig dagelijks beheer, een goede organisatie en een vlotte werking te garanderen. De wijziging doet echter geen afbreuk aan de (hiërarchische) bevoegdheid van de Commissaris-generaal, zijn gezag of zijn verantwoordelijkheid. De Commissaris-generaal blijft als enige verantwoordelijk voor het algemeen beleid van het CGVS en hij kan nog altijd zelf beslissingen nemen, ook over dossiers waarin een adjunct of een hiervoor vermeld personeelslid de bevoegdheid heeft.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen