01 mrt 2024 17:58

Uitbreiding gebruik van elektronische procedure bij Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van de elektronische procedure bij de Raad van State uitbreidt.

De elektronische procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State trad begin 2014 in werking. Ondertussen is de bevinding dat het gebruik ervan, dat facultatief is, uiterst succesvol is. Momenteel is namelijk zowat 85 percent van de hangende dossiers minstens gedeeltelijk elektronisch.

Bij de invoering van het systeem werd beslist om die mogelijkheid alleen voor bepaalde soorten geschillenbeslechting te laten gelden, namelijk de schorsing, de nietigverklaring en het cassatieberoep.

Een aantal bijzondere procedureregelingen worden gewijzigd, zodat de mogelijkheid om van de elektronische procedure gebruik te maken daarin wordt opgenomen en uitgebreid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure