07 mei 2021 17:03

Uitbreiding van de tijdelijke regeling voor verenigingswerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk, van de sportieve tot de socioculturele sector.

Het voorontwerp heeft als doel volgende socioculturele activiteiten toe te voegen aan het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector

Het Overlegcomité heeft recent beslist dat socioculturele activiteiten onder bepaalde voorwaarden opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf 8 mei. In het licht van deze beslissing moet zo snel mogelijk rechtszekerheid worden geboden aan de sector over het al dan niet van toepassing zijn van de tijdelijke regeling voor verenigingswerk met deze socioculturele activiteiten. Daarom wordt voorzien in de mogelijkheid om vanaf de datum van openstelling van de sector gebruik te maken van de tijdelijke regeling voor verenigingswerk. Deze uitbreiding beoogt deze verenigingen te ondersteunen in de organisatie van hun activiteiten en op die manier draagt dit ook bij aan een verdere normalisering van het dagelijkse leven.

Het voorontwerp is bedoeld ter ondersteuning van verenigingen die socioculturele activiteiten organiseren en de personen die deze activiteiten begeleiden. In de sector van de amateurkunsten gaat het bijvoorbeeld over regisseurs, dirigenten, choreografen enz. die actief zijn in de vele lokale amateurkunstenorganisaties, maar ook over lesgevers in de brede zin van het woord (lesgevers, maar ook coaches, procesbegeleiders). Bij sociocultureel volwassenenwerk betreft het lesgevers in de brede zin van het woord.

Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van het definitieve kader dat zal worden uitgewerkt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk