13 mrt 2020 19:36

Uitbreiding van het aantal belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte kunnen ontvangen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal uitgaven toevoegt aan de lijst van belastbare inkomsten, voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92).

Het ontwerp voegt de volgende uitgaven toe aan de lijst van belastbare inkomsten en andere elementen:

  • de uitgaven die betrekking hebben op een belastingvermindering:
    • voor de eigen woning in het kader van een hypothecaire lening
    • voor het langetermijnsparen in het kader van een individueel levensverzekeringscontract
    • in het kader van een contract voor rechtsbijstandverzekering
  • bepaalde inkomsten uit onroerende goederen gelegen in België

Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat het aantal belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen gevoelig zal toenemen. Dit betekent dan weer een aanzienlijke vooruitgang op vlak van administratieve vereenvoudiging.

Het ontwerp laat de belastingplichtigen die van de aangifteplicht zijn vrijgesteld, maar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wensen te ontvangen, toe om dit te melden in de elektronische aangifte voor het aanslagjaar dat voorafgaat of via Myminfin.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting