24 apr 2021 13:03

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de meewerkende instellingen van privaatrecht van de deelgebieden in staat te stellen om zich ook aan te sluiten bij het netwerk van de sociale zekerheid.

Momenteel kunnen alleen bepaalde overheidsdiensten en openbare instellingen van de deelgebieden zich aansluiten bij het netwerk van de sociale zekerheid en in een veilig kader persoonsgegevens uitwisselen met de diverse sociale actoren. Het ontwerp van besluit heeft tot doel de meewerkende instellingen van privaatrecht van de deelgebieden in staat te stellen om zich ook aan te sluiten bij het netwerk van de sociale zekerheid.

Ingevolge de zesde Staatshervorming zijn de deelgebieden sinds 1 juli 2014 bevoegd voor een reeks aangelegenheden op het gebied van gezondheidszorg en van hulp aan personen met een handicap. Voorheen was dit een federale bevoegdheid. Voor de uitvoering van de bevoegdheden wordt in sommige gevallen een beroep gedaan op diensten van privé-instellingen. Deze instellingen zouden voortaan onder dezelfde voorwaarden als de overheidsdiensten en openbare instellingen van de deelgebieden tot het netwerk van de sociale zekerheid kunnen toetreden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid