28 okt 2022 17:53

Uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage voor de maatwerkbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verder de federale regeling van sociale bijdragen voor alle maatwerkbedrijven gelijk trekt.

Nadat vanaf 1 januari 2022 een eerste fase in werking is getreden om de regels voor de sociale en beschutte werkplaatsen gelijk te trekken, heeft de federale regering een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd die uitvoering geeft aan de tweede fase vanaf 1 januari 2023. De uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage van de werknemers met een arbeidshandicap zoals die geldt voor de beschutte werkplaatsen, zal worden uitgebreid tot de doelgroep van alle maatwerkbedrijven. Daardoor zal ook de structurele vermindering voor deze doelgroep voordeliger worden berekend. Deze uniformisering van de federale regels maakt het mogelijk dat de beschutte en sociale werkplaatsen verder worden geharmoniseerd tot de maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Wel wordt verwacht dat de middelen die hierdoor vrijkomen op gewestelijk niveau terug wordt geïnvesteerd in de sector.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers