17 mei 2024 20:12

Uitvoerend samenwerkingsakkoord betreffende het gewestelijk prioritair spoorwegproject "As Brussel-Luxemburg"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet het bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende het gewestelijk prioritair spoorwegproject '"As Brussel-Luxemburg".

In 2017 heeft de Waalse regering haar principeakkoord gegeven voor de bijkomende financiering van gewestelijke spoorwegprioriteiten voor een bedrag van 32,48 miljoen euro, waarvoor een bijkomende budgettaire enveloppe zou worden toegekend aan de Waalse Minister van Mobiliteit, in overeenstemming met een meerjarenprogramma, en die prioritair zou worden aangewend voor de as Brussel-Luxemburg.

In 2023 keurde de Waalse regering het meerjarenprogramma goed dat het resultaat was van de besprekingen met de federale instanties en droeg ze haar minister van Mobiliteit en Infrastructuur op om deze bijkomende middelen volledig te besteden aan de verbetering van de toegankelijkheid van de stations Marloie, Marbehan en Arlon op het traject Brussel-Luxemburg en aan de uitbreiding van de fietsenstallingen langs de stationsomgevingen op dit traject.

De NMBS en Infrabel hebben een voorstel ingediend voor een projectfiche met de beschrijving, de kosten en het geraamde tijdschema van het project "As Brussel-Luxemburg". Daarna leidde multilateraal (Federale Staat, Waalse Gewest, NMBS en Infrabel) en bilateraal (Federale Staat en Waalse Gewest) overleg tot een consensus over de tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord en de bijlagen. De partijen kwamen ook overeen om op een latere datum een projectgebonden uitvoeringscontract af te sluiten.

De eerste minister en de minister van Mobiliteit worden gemachtigd om het uitvoerend samenwerkingsakkoord en zijn bijlagen te ondertekenen. De minister van Mobiliteit wordt eveneens gemandateerd om het projectgebonden uitvoeringscontract "As Brussel-Luxemburg" te ondertekenen.