28 okt 2022 17:53

Uitvoering van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat. Het bepaalt, voor de diensten van de Federale Staat zoals bedoeld in de wet, de regels die van toepassing zijn op het vlak van de organisatie van de boekhoudkundige en de begrotingsverrichtingen en definieert de beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-, de bewarende en de toezichtfuncties. Daarnaast voorziet het ook in de regels met betrekking tot mogelijke delegatie van de verantwoordelijkheden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.