24 nov 2023 16:06

Uitvoering van diverse bepalingen inzake de werkomstandigheden van de postpakketbezorgers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de verdere modaliteiten vastleggen ter uitvoering van de wet houdende diverse bepalingen inzake de werkomstandigheden van de postpakketbezorgers.

De ontwerpen van koninklijk besluit beogen de volgende maatregelen:

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het recht dat verschuldigd is voor de studie van de kennisgeving

 • het bedrag van de retributie is vastgesteld op 200 euro, wordt jaarlijks geïndexeerd en wordt gestort aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de berekeningsmethode van de elementen van de minimumvergoeding voor pakjesbezorgers

 • er wordt een minimumvergoeding berekend voor 2 categorieën, namelijk:
  • gemotoriseerd voertuig: een vervoermiddel waarvoor een rijbewijs van categorie B of hoger vereist is
  • fiets: een vervoermiddel of bezorgmiddel waarvoor geen rijbewijs nodig is of waarvoor een rijbewijs van categorie AM, A, A1 of A2 vereist is
 • de minimumvergoeding houdt rekening met zowel het aantal gereden kilometer per dag als het aantal gepresteerde uren per dag
 • de minimumvergoeding bestaat uit drie kostenposten die jaarlijks worden geïndexeerd: de arbeidskost, de transportkost en de algemene kost. Voor de brandstofkost is een tweejaarlijkse update voorzien.
 • de berekende bedragen van de minimumvergoeding worden in een ministerieel besluit geschreven
 • om de 3 jaar wordt het kostenmodel geëvalueerd

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de rol van coördinator bij de aanbieders van postdiensten en de onderaannemers

Het is de taak van de coördinator om:

 • de pakketbezorgers schriftelijk en op een duidelijke wijze te informeren over hun rechten en plichten zoals bepaald in de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten. Deze informatie moet worden meegedeeld aan de pakketbezorgers op regelmatige tijdstippen
 • een waakzaamheidsplan op te stellen met een beschrijving van de waardeketen van de dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers alsook een risicoanalyse van mogelijke inbreuken en maatregelen om risico’s in te perken

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.