20 nov 2015 14:16

Uitvoering van twee Europese verordeningen over scheepsrecycling en passagiersrechten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein twee voorontwerpen van wet goed over de uitvoering van twee Europese verordeningen inzake scheepsrecycling en passagiersrechten.

Het eerste voorontwerp van wet voert de Europese verordening uit over scheepsrecycling. Scheepsrecycling is een duurzame oplossing voor schepen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om de risico's voor het milieu, de veiligheid en de gezondheid op het werk, verbonden aan de scheepsrecycling, te verhelpen, nam de International Maritime Organization (IMO) op 15 mei 2009 een scheepsrecyclingverdrag aan.

De Europese verordening wil het scheepsrecyclingverdrag via controles op schepen en via scheepsrecyclinginrichtingen snel uitvoeren. De Europese lidstaten moeten vermijden dat de scheepsrecyclingregels omzeild worden en moeten scheepsrecycling transparanter maken. Hiervoor leggen ze zelf sancties vast en passen die toe wanneer er inbreuken gepleegd worden op de verordening.

Het tweede voorontwerp van wet voert de Europese verordening uit over de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen. Deze rechten vloeien voort uit drie basisbeginselen: non-discriminatie, nauwkeurige, tijdige en toegankelijke informatie en onmiddellijke proportionele bijstand. De regels van de verordening gelden wanneer de haven van inschepen zich op het grondgebied van de Europese Unie bevindt. De directeur-generaal van het directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer of zijn afgevaardigde voert de verordening uit.

De voorontwerpen van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van de verordening (EG) nr. 1013/2006 en van richtlijn 2009/16/EG

Voorontwerp van wet houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004