20 nov 2015 14:16

Uitwerking bevoegdheidsoverdracht arbeidskaart en invoering gecombineerde vergunning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een nota goed over de omzetting van de Europese richtlijn 'gecombineerde vergunning' en de voorstellen om de bevoegdheidsoverdracht van de arbeidskaart concreet uit te werken.

Sinds de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Globaal gezien zijn de gewesten dus bevoegd geworden voor de regelgeving, de toepassing, de controle en de handhaving van wat tot op heden overeenkomt met de arbeidskaarten A en B. De federale overheid blijft bevoegd voor de uitwerking van de normen met betrekking tot de arbeidskaart die een rechtstreekse afgeleide is van een bepaalde verblijfssituatie. Het gaat momenteel om de zogenaamde arbeidskaart C.

Gelet op de complexiteit van de materie en de veelheid aan concrete situaties die zich kunnen voordoen, laten deze algemene principes, die aan de basis lagen van de bevoegdheidsverdeling in het kader van de zesde staatshervorming, niet toe om steeds met absolute zekerheid te bepalen of het gewest, dan wel de federale overheid bevoegd is. Om discussies in de toekomst te vermijden, werd daarom in overleg tussen de gewesten en de federale overheid een tabel opgesteld met alle mogelijke situaties die in de actuele regelgeving zijn geviseerd, waarbij voor elke situatie werd bepaald of dit een federale dan wel gewestelijke bevoegdheid is.

De gewesten en de federale overheid leggen ook de nodige afspraken vast om de Europese Richtlijn 'gecombineerde vergunning' (single-permit richtlijn) om te zetten. Deze richtlijn legt de lidstaten op om slechts één titel af te leveren aan de werknemers van vreemde afkomst. De richtlijn omzetten, is in de Belgische context een complexe opdracht, maar via een stroomdiagram en bijhorende uitleg wordt duidelijk welke procedure gevolgd moet worden om een single permit af te leveren.