04 mrt 2024 15:20

Uitwerking statuut voor de aan het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut uitwerkt voor de aan het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen.

Het ontwerp geeft de mogelijkheid om op gezamenlijk voorstel van de minister van Financiën en de minister van Begroting een statuut uit te werken voor de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen, namelijk:

  • het preciseren van hun opdracht
  • het bepalen van de vorm en de voorwaarden voor de aanstelling van de rekenplichtigen en hun vervangers tijdens hun afwezigheid
  • het vastleggen van hun rechten en plichten
  • het vaststellen van de procedure die de bestuursautoriteit moet volgen om de rekenplichtige kwijting te verlenen voor de niet-geïnde vastgestelde rechten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties en aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitvoering van artikel 37 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, §2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, §2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat