06 jul 2012 18:09

Uitzonderingen leeftijdsvereiste voor landingsbanen bij zware beroepen, lange twerkstellingen en knelpuntberoepen op het vlak van tijdskrediet in de privé sector

De ministerraad keurt een aantal uitzonderingen goed op de verhoging van de leeftijd tot 55 jaar voor onderbrekingsuitkeringen voor de zogenaamde landingsbanen in de privésector. De leeftijd van 50 jaar wordt behouden voor werknemers die een zwaar beroep en een berope met knelpuntkarakter uitoefenen. Minister van Werk Monica De Coninck legde de ministerraad hierover een ontwerp van koninklijk besluit voor*.

In de eerste plaats past het ontwerp de verwijzigingen naar het nieuwe CAO nr 103 aan dat een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen invoert. De minimumleeftijd voor de landingsbanen wordt op 50 jaar (ipv 55) behouden met een verhoogde uitkering vanaf 51 jaar voor:

  • een halftijdse loopbaanvermindering voor werknemers die tijdens de laatste tien jaar ten minste vijf jaar of tijdens de laatste 15 jaar ten minste 7 jaar in een zwaar beroep werkten dat eveneens een knelpuntberoep is
  • een eenvijfde loopbaanvermindering voor werknemers die in de voorgaande tien jaar ten minste vijf jaar of tijdens de laatste 15 jaar ten minste 17 jaar  in een zwaar beroep werkten en voor werknemers die op het moment van hun aanvraag een loopbaan van 28 jaar hebben
  • een halftijdse of eenvijfde loopbaanvermindering voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming in herstructurering of moeilijkheden op voorwaarde dat het aantal werknemers dat op een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag moet worden gesteld hierdoor kan worden verminderd 

Het kb wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.