04 mei 2018 17:24

Unieke betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Baquelaine een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector. 

Het voorontwerp beoogt de invoering van de unieke betaling. Dit betekent dat elke gepensioneerde op éénzelfde datum het geheel van de prestaties ontvangt die hem door de  Federale Pensioendienst verschuldigd zijn. Het principe zal van toepassing zijn op de drie pensioenstelsels: werknemers, zelfstandigen en publieke sector. De invoering van de unieke betaling wordt mogelijk gemaakt dankzij de fusie in 2016 van de twee voormalige
pensioeninstellingen, met name de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), die voortaan de Federale Pensioendienst (FPD) vormen.  

Concreet betekent het principe van unieke betaling op termijn : 

  • één enkele betaaldatum per titularis: het is de bedoeling om de maandelijkse betaaldata
    tot drie data te beperken en één jaarlijkse betaaldatum te behouden voor de kleine bedragen
  • één enkele betalingswijze per titularis: de voorkeur gaat naar een storting op een persoonlijke zichtrekening 

Het project tot instelling van de unieke betaling zal in twee fasen verlopen. De eerste fase treedt in werking vanaf 1 juli 2018 en heeft betrekking op de oorlogspensioenen en -renten evenals op de pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers, de slachtoffers van daden van terrorisme en hun rechthebbenden. Het is hoofdzakelijk in deze materies dat de betalingen per kwartaal en per jaar plaatsvinden. In een tweede fase, vanaf 1 januari 2019, zullen alle andere door de FPD betaalde voordelen aan de beurt komen. Het gaat hier meer bepaald om de ambtenarenpensioenen. 

Het voorontwerp mag voorgelegd worden aan de syndicale onderhandeling.