29 mrt 2013 17:49

Update van de statuten van het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar)

Op voorstel van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad ingestemd met een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden.

Het ontwerp heeft 2 doelstellingen:

  • nieuwe bepalingen invoeren om een financieel directeur te kunnen benoemen,
  • de huidige beperking van de ambtstermijn van directeur-generaal opheffen.

Bozar krijgt een echte financieel directeur
De financieel directeur wordt thans door de raad van bestuur van Bozar benoemd, op voordracht van de directeur-generaal. De benoeming van de financieel directeur zal niet meer intern gebeuren. Hij zal, net als de directeur-generaal, door de Koning worden benoemd en ontslagen via een in ministerraad overlegd besluit. Deze nieuwe regeling ligt in lijn met wat er al in andere federale instellingen gebeurt, zoals de Koninklijke Muntschouwburg.

Het voorontwerp legt de opdrachten van de financieel directeur vast: hij zal verantwoordelijk zijn voor het financiële beheer van Bozar.  De financieel directeur zal in het directiecomité zetelen en voor alle vergaderingen van de raad van bestuur worden uitgenodigd om er verslag uit te brengen over de financiële toestand van de instelling en waar hij een raadgevende stem zal hebben.

Daardoor zal de directeur-generaal zich in optimalere omstandigheden op zijn artistieke opdracht en de daaraan verbonden langetermijnplanning van de activiteiten van Bozar kunnen richten. Dat is onmisbaar als men het hoogstaand culturele niveau van die instelling en haar reputatie in de toekomst wil handhaven.

Geen beperking van de ambtstermijn van directeur-generaal
De wet bepaalt thans dat de ambtstermijn van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten maar één keer mag worden hernieuwd. Dat vormt een discriminatie ten aanzien van andere mandaatfuncties die niet aan een beperking zijn onderworpen voor wat het aantal hernieuwingen betreft, naar analogie met andere gelijkaardige federale instellingen zoals de de Koninklijke Muntschouwburg.

Het is de bedoeling dat de oproep tot kandidaten voor de betrekking van directeur-generaal van Bozar na de vakantie kan starten. De vacante betrekkingen van directeur-generaal en van financieel directeur zullen in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. De selectie van de kandidaten voor de betrekking van directeur-generaal zal plaatsvinden met de hulp van een internationaal selectie- en adviescomité, waarvan de samenstelling in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur van de Bozar zal moeten worden bepaald.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

* en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.